ความคุ้มครอง ประกันชั้น1
ความคุ้มครอง ของ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ความคุ้มครอง ประกันชั้น1

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ? หรือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็น การประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายไม่ได้มีการบังคับให้มีการทำประกันภัย เป็นความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน แลมีความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงภัยออกไปยังบุคคลอื่นคือการประกันภัยไว้ กับบริษัทผู้รับประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามประเภทที่ผู้เอาประกัน ภัยประสงค์ โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยมีความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นตามแบบที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ *เงื่อนไขความคุ้มครอง 1.ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ให้ ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย กรณีเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้หมายรวมถึง บุคคลภายนอกที่อยู่นอกรถยนต์คันเอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่โดยสารอยู่ในหรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต๋คันเอาประกันภัยด้วย?…

Continue Reading
Close Menu
×
×

Cart