พรบ รถยนต์ คืออะไร และทำไมต้องทำ ?
พรบรถยนต์ราคาเท่าไหร่

พรบ รถยนต์ คืออะไร และทำไมต้องทำ ?

เทคนิค ตัวแทนประกัน ภัยรถยนต์ มืออาชีพ ตอน ความรู้เรื่อง พรบ รถยนต์ สวัสดีครับ สำหรับคนที่มี รถ หรือว่าดูแลจัดการ รถยนต์ และได้รู้ว่าเอกสารมีอะไรบ้าง เราน่าจะได้ยิน ที่เขาเรียกกันว่า พรบ. รถยนต์ ครับ สำหรับ พรบ. รถยนต์ ก็ถือเป็นเอกสารที่เราต้องใช้ เกี่ยวกับรถยนต์ครับ เอกสารที่เราใช้หลักๆ ในรถยนต์ มี 2-3 อย่างครับ  ที่กฏหมายบังคับดังนี้ครับ…

Continue Reading
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5
ประกัน2+3+

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 เงื่อนไขความคุ้มครอง 1. คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 3. รถยนต์สูญหาย/ไฟไฟม้ กรณี 2+ 4. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ หมายเหตุ 1. ให้ความคุ้มครองรถผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชน และคู่กรณีต้องเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น 2. บางกรมธรรม์อาจจะมีค่าเสียหายส่วนแรกได้

Continue Reading
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 นี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดเฉพาะของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคล ภายนอกเท่านั้น โดยลักษณะการใช้รถยนต์จะจำกัดเฉพาะใช้เป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้ เช่าโดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองดังนี้ (more…)

Continue Reading
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2
ความคุ้มครองประกันภัยชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 เงื่อนไขความคุ้มครอง 1. คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 3. รถยนต์สูญหาย 4. รถยนต์ไฟไหม้

Continue Reading
ความคุ้มครอง ประกันชั้น1
ความคุ้มครอง ของ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ความคุ้มครอง ประกันชั้น1

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ? หรือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็น การประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายไม่ได้มีการบังคับให้มีการทำประกันภัย เป็นความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน แลมีความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงภัยออกไปยังบุคคลอื่นคือการประกันภัยไว้ กับบริษัทผู้รับประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามประเภทที่ผู้เอาประกัน ภัยประสงค์ โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยมีความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นตามแบบที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ *เงื่อนไขความคุ้มครอง 1.ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ให้ ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย กรณีเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้หมายรวมถึง บุคคลภายนอกที่อยู่นอกรถยนต์คันเอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่โดยสารอยู่ในหรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต๋คันเอาประกันภัยด้วย?…

Continue Reading

ความคุ้มครอง พรบ

พรบ การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล / สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย เพราะเหตุประสบภัยจากรถ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือน ร้อน แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว รถประเภทใดที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. รถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก…

Continue Reading

ประกันภัยรถยนต์ สมาชิก ตัวแทน นายหน้า ต่างกันอย่างไร

ประกันภัยรถยนต์ สมาชิก ตัวแทน นายหน้า ต่างกันอย่างไร ข้อดี ข้อเสีย และความแตกต่างหากเราจะทำธุรกิจประกันภัย หรือว่าต้องการสมัครเป็นตัวแทนขายประกันรถยนต์ สมาชิก ขายหรือซื้อใช้ ประกันภัยรถยนต์ สมาชิก สมัครง่าย สามารถซื้อแล้วได้ส่วนลดทันที ค่าคอมหรือส่วนลดจะน้อยกว่าตัวแทน และรายหน้าครับ แต่ว่าก็ได้ลดมากกว่า ปกติที่เราซื้อได้ เพราะว่าได้ราคาเกือบเท่าตัวแทน ห่างกันประมาณ 2-5 เปอร์เซ็น และสามารถทำประกัน หรือว่าขายประกันได้ ครับ แต่ว่าคอมน้อยตามที่ผมบอกครับ คือ 2-5 จากปกติที่ได้ ส่วนลด…

Continue Reading
Close Menu
×
×

Cart